Numer Telefonu

+48 89 527 03 46

Adres E-mail

pppp.olsztyn@poczta.fm

Dzieci i młodzież zgłaszane są do poradni przez rodziców/opiekunów prawnych. Ma to swoje uzasadnienie prawne w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych (w szczególności danych wrażliwych).

Zgłoszenia rodzic może dokonać telefonicznie lub osobiście (w godzinach pracy sekretariatów).

Zwracamy się z prośbą do nauczycieli o szczegółowe wyjaśnienie rodzicom powodów i zasadności zgłoszenia dziecka do poradni. Pełniejsza wiedza rodziców na temat sytuacji szkolnej dziecka przekłada się na trafność diagnozy poradnianej oraz zwiększa zaangażowanie rodzica w proces postdiagnostyczny.

Pisemne informacje ze szkoły są dla nas bardzo ważnym źródłem wiedzy na temat szkolnego funkcjonowania dzieci i młodzieży, dlatego istotnym jest, by zawierały aktualne dane (z czasu spotkania w poradni, a nie zgłoszenia na badanie/konsultację).

W szczególny przypadkach inicjatywa zgłoszenia dziecka/ucznia do poradni leży po stronie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki:

  1. Rozpoczęcie procesu diagnozowania specyficznych trudności w nauce na etapie szkoły ponadpodstawowej (§ 3Rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych).
  2. Przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia, w sytuacji, gdy udzielana w przedszkolu, szkole, placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna nie przynosi efektów (§ 6 ´Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).
  3. Organizacja dla ucznia indywidualnego toku lub programu nauczania (§ 6 Rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki).

Jednocześnie każdy nauczyciel może zwrócić się do poradni z prośbą o pomoc w rozwiązaniu trudności wychowawczych lub edukacyjnych jakie napotyka w swojej pracy.