Numer Telefonu

+48 89 527 03 46

Adres E-mail

pppp.olsztyn@poczta.fm

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy


Informujemy, że między Powiatem Olsztyńskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej zostało podpisane porozumienie na realizowanie przez poradnię zadań, z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Na obszarze naszego powiatu pełnimy rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego. Działalność ośrodka przewidziana jest na 5 lat (2022 – 2026).


Do zadań ośrodka należy (Rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych):

 1. Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.
 2. Wskazanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
 3. Wskazanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom.
 4. Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatów, w tym:
  • zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
  • prowadzenie akcji informacyjnych,
  • monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzicom.
 5. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach oświatowych, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla jednego dziecka oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

Wspieramy rodziców i dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Kwalifikacja do programu odbywa się w oparciu o jedno z poniższych:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania,
 • zaświadczenie lekarskie wskazujące na niepełnosprawność,
 • zaświadczenie lekarskie wskazujące na zagrożenie niepełnosprawnością.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 527 03 46.