Numer Telefonu

+48 89 527 03 46

Adres E-mail

pppp.olsztyn@poczta.fm

Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie przy pl. Bema 5, która przetwarza dane w celu realizacji zadań statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z realizacją zadań statutowych.

Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie jest Paweł Jurczak, tel. 89 527 03 46.

Klauzula Informacyjna

Informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie, plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, NIP 739 32 79 852, REGON 000798713, tel. 89 527 03 46, e-mail: pppp.olsztyn@poczta.fm, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania powierzonych przez Panią/Pana danych osobowych.
  2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Paweł Jurczak tel. 89 527 03 46.
  3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu diagnostycznego, opiniotwórczego, orzeczniczego i/lub terapeutycznego i nie będą udostępniane innym odbiorcom (za wyjątkiem uprawnionych organów).
  4. Podstawą przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z realizacją zadań statutowych.
  5. Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia w/w procesów, w przypadku nie podania danych niemożliwe jest ich przeprowadzenie.
  6. Zgodnie z art. 15 RODO posiada Pani/Pan prawo do uzyskania dostępu do powierzonych danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego.
  7. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.
  8. Przekazane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat – zgodnie z instrukcją kancelaryjną.