Numer Telefonu

+48 89 527 03 46

Adres E-mail

pppp.olsztyn@poczta.fm

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej jednostki www.poradnia-olsztyn.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Ruczyński, pppp.olsztyn@poczta.fm. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 5270346. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie, plac Bema 5, 10-516 Olsztyn (budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie)

 1. Do budynku prowadzi pięć wejść: dwa wejścia od strony pl. Bema i trzy wejście od strony ul. Kopernika, od parkingu Urzędu, z których jedno dostępne jest dla interesantów, oraz dwa boczne wejścia dla pracowników (tylko schody).
 2. Od strony pl. Bema do wejścia głównego nie prowadzą schody, jednak wewnątrz budynku do holu głównego jest 5 stopni. Brak schodołazu i podjazdu. Przygotowane jest zasilanie do zamontowania platformy schodowej.
 3. Do wejścia dla interesantów, od strony parkingu prowadzi jeden stopień. Został jednak wykonany podjazd.
 4. Drzwi wejściowe są rozsuwane – brak barier architektonicznych.
 5. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 6. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 7. W budynku znajduje się winda – wejście od strony parkingu.
 8. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.
 9. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 10. Na parkingu wewnętrznym od ul. Kopernika wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Od strony pl. Bema, na parkingu publicznym należącym do Gminy Olsztyn, znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 11. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 12. W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a w windzie i na drzwiach gabinetów w okolicach klamek.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie, Punkt Konsultacyjny w Biskupcu, ul. Armii Karowej 1 B, 11-300 Biskupiec (budynek Starostwa Powiatowego w Biskupcu, I piętro)

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście dostępne zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych – schodami z poręczą oraz windą, która dojeżdża na parter budynku. Winda na zamykana jest na klucz, który znajduje się w wydziale komunikacji i transportu (kartka informacyjna na drzwiach windy).
 2. Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Budynek posiada schodołaz dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich pozwalający dostać się na I piętro. Klucz do pomieszczenia, w którym jest schodołaz, znajduje się w wydziale komunikacji (kartka informacyjna na drzwiach windy).
 3. W budynku, na parterze, znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych – poręcz przy wc, większa umywalka.
 4. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących oraz nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak jest również pętli indukcyjnych.
 5. Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking. Brak na parkingu miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie, Punkt Konsultacyjny w Olsztynku, ul. Klikowicza 4, 11-015 Olsztynek (budynek I Liceum Ogólnokształcącego, parter)

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do poradni prowadzi wejście od ul. Pułaskiego (schody). Podjazd i możliwość skorzystania ze schodołazu – wejście od ul. Klikowicza.
 2. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 3. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących oraz nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak jest również pętli indukcyjnych.
 4. Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 5. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie, Punkt Konsultacyjny w Barczewie, ul. Północna 14, 11-010 Barczewo (budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Barczewie, parter)

 1. Wejście główne do budynku wyposażone jest w podjazd.
 2. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 3. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących oraz nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak jest również pętli indukcyjnych.
 4. Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking, a na nim 1 miejsce wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku (za zgodą dyrektora szkoły) można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem (w kagańcu i na smyczy).
 6. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie, Punkt Konsultacyjny w Dobrym Mieście, ul. Olsztyńska 19, 11-040 Dobre Miasto (parter)

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście dostępne zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych – schodami z poręczą oraz podjazdem.
 2. Toaleta w budynku nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 3. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących oraz nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak jest również pętli indukcyjnych.
 4. Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 5. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.